De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen die verschillende overheden hebben genomen ter bestrijding van verdere verspreiding, hebben talloze gevolgen in het bedrijfsleven. Of het nou gaat om het al dan niet van overheidswege opgelegde bedrijfsonderbrekingen, problemen in de tijdige levering van spullen of...

Om de gevolgen van de ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus getroffen maatregelen te mitigeren, heeft het Nederlands kabinet een aantal steunmaatregelen opgetuigd. Eén daarvan is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling vervangt de Werktijdverkorting (WTV). Waar de WTV uitging van...

De uitbraak van het coronavirus en de van overheidswege getroffen maatregelen ter bestrijding hiervan hebben vergaande gevolgen voor ondernemers. Ook in tijden van corona blijkt het nut van goede schriftelijke (contractueel of algemene voorwaarden) afspraken met betrekking tot aansprakelijkheid. Door (de maatregelen die zijn genomen...

Inleiding In de statuten of aandeelhoudersovereenkomst kan de overdracht van aandelen beperkt worden. Dit noemen we de blokkeringsregeling. Voor 1 oktober 2012 waren BV’s verplicht om een blokkeringsregeling op te nemen in de statuten. Door een wetswijziging is dit inmiddels niet meer het geval. Dit...

Inleiding Tijdens het ondernemen kan verschil van inzicht over beleid ontstaan tussen de aandeelhouders. Dit kan uitmonden in een patstelling. In een vorig blog hebben we hier al eerder over geschreven. Niet elk conflict kan worden vermeden, maar het vooraf opstellen van ‘spelregels’ in een...

Inleiding Zoals we al eerder schreven is het belangrijk om goede afspraken te maken over de samenwerking binnen een BV. Deze afspraken kunnen onder andere worden vormgegeven in een aandeelhoudersovereenkomst. Hierin maken de aandeelhouders afspraken over belangrijke aangelegenheden, zoals dividenduitkeringen, exit-regelingen en de wijze van...

Algemeen: freelance overeenkomst - overeenkomst van opdracht In een overeenkomst van opdracht wordt de samenwerking tussen de freelancer en de opdrachtgever geregeld. Dit is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van werkzaamheden. Deze overeenkomst is neergelegd...

Inleiding Bij het oprichten van een BV komt veel kijken. Het begint met het opstellen van statuten door de notaris. Dit wordt ook wel de oprichtingsakte genoemd. De statuten zijn als het ware de grondwet van je BV. Het is van belang dat je vóór...