Hoe sluit ik een beëindigingsovereenkomst bij ontslag?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer kan beëindigen. Dit type overeenkomst is geregeld in artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek. Het kan in tal van situaties gebruikt worden. Hiervoor is geen tussenkomst van het UWV of de kantonrechter vereist, mits de werknemer met de overeenkomst instemt. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het sluiten van een vestiging wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Dit blog dient als beknopte handleiding bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met je  werknemer(s) via een beëindigingsovereenkomst.

 1. Wat is een beëindigingsovereenkomst?
  Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst waardoor een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd of aangeduid als beëindiging met wederzijds goedvinden. De overeenkomst komt tot stand na een onderhandeling met de werknemer die ontslagen moet worden.

  Let op: een beëindigingsovereenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan en is ondertekend door zowel werkgever als werknemer. Hieruit blijkt namelijk dat er daadwerkelijk sprake is van beëindiging met wederzijds goedvinden.


 2. Hoe gaat het in zijn werk?
  Voordat het proces van beëindiging begint, zul je moeten bepalen met wie je de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Als je dit hebt gedaan, dan kun je het dossier van de werknemer inventariseren. Dit helpt je om goed voorbereid het proces van beëindiging van de arbeidsovereenkomst in te gaan. Je kunt bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseren waarbij de medewerkers waarmee je het dienstverband wil beëindigen bij aanwezig zijn. Op die manier kun je ze inlichten over het feit  dat je de arbeidsovereenkomst wil beëindigen vanwege bedrijfseconomische redenen. Geef aan dat je graag een beëindigingsovereenkomst met ze wil sluiten. Vervolgens treed je met ze in onderhandeling.  De uitkomsten van deze onderhandelingen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na het ondertekenen (door zowel werkgever als werknemer) heeft de werknemer veertien dagen de tijd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, de zogeheten “afkoelingsperiode”. Dit recht van de werknemer kun je niet uitsluiten of beperken, ook niet contractueel! Als de werknemer instemt met de afspraken die zijn gemaakt in de beëindigingsovereenkomst en de werknemer ontbindt niet gedurende de afkoelingsperiode, dan eindigt de arbeidsovereenkomst per de datum zoals overeengekomen in de beëindigingsovereenkomst.


 3. Voordelen van de beëindigingsovereenkomst
  Nederland heeft een gesloten ontslagstelsel. Dit houdt in dat een arbeidsovereenkomst slechts kan eindigen op de vier in de wet genoemde manieren, namelijk 1) van rechtswege, 2) bij wederzijds goedvinden, 3) na opzegging door werkgever of werknemer en 4) na ontbinding door de kantonrechter. Het opzeggen met wederzijds goedvinden heeft veel voordelen ten opzichte van de andere manieren. De andere mogelijkheid is namelijk de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter. Dit is een tijdrovende procedure. Stel dat het UWV geen ontslagvergunning verleent, dan kun je een procedure starten bij de kantonrechter. Hierdoor zal het echter nog langer duren en meer geld kosten. Los van het feit dat je zelf baat hebt bij het gebruik van een vaststellingsovereenkomst, is het ook voor de werknemer gunstig. De werknemer hoeft onder andere niet onnodig lang in onzekerheid te verkeren. Dit is namelijk vaak  het geval als een procedure via de kantonrechter of het UWV wordt gevolgd. Ook behoudt de werknemer in principe zijn recht op WW en kunnen bepaalde zaken in een vaststellingsovereenkomst worden geregeld waar je bij het UWV of de kantonrechter niet aan toekomt, zoals vrijstelling van werkzaamheden en ontheffing van het concurrentiebeding.


 4. Essentialia van een vaststellingsovereenkomst
  In een vaststellingsovereenkomst moeten altijd bepaalde essentiële onderwerpen worden opgenomen. Dit zijn onder andere:
  – de opzegtermijn en de einddatum van de arbeidsovereenkomst*
  – afspraken over een eventuele (transitie)vergoeding**
  – wordt de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden?
  – worden de juridische kosten die de werknemer maakt om de vaststellingsovereenkomst te laten checken door een jurist gedekt door de werkgever?
  – afspraken over het inleveren van eventuele bedrijfseigendommen
  – Ontheffing of bevestiging van een eventueel concurrentiebeding
  – het toepasselijke recht
  * houd hierbij altijd rekening met de wettelijke opzegtermijn. Antedateren is geen goed idee.
  ** het betalen van een (transitie)vergoeding is niet verplicht, maar het kan wel bijdragen aan een spoedige ondertekening van de overeenkomst door de werknemer. Daardoor vermijd je procedures bij het UWV of de kantonrechter.


 5. Nog een drietal tips
  Deze drie tips kunnen helpen bij het bewegen van de werknemer tot het ondertekenen van de overeenkomst:
  1. Als je besluit om de werknemer een vergoeding toe te kennen om hem te bewegen tot het ondertekenen van de overeenkomst, dan is het aan te raden om een goed aanbod te doen. Anders heeft de werknemer geen reden om in te gaan op je voorstel.  Je kunt bovendien voorstellen om de eventuele beëindigingsvergoeding met een bepaalde factor te vermenigvuldigen indien en voor zover de werknemer geen gebruik maakt van de ontbindingsmogelijkheid gedurende de afkoelingsperiode. Let hierbij wel op dat je de werknemer niet contractueel kunt verbieden om gebruik te maken van de ontbindingsmogelijkheid. Deze  verhoging dient dus alleen als stimulans.
  2. Daarnaast kun je aanbieden om de juridische bijstand die de werknemer nodig heeft, om de overeenkomst te laten beoordelen door een jurist, te vergoeden. Hierdoor zal de werknemer vertrouwen hebben in de welwillendheid van de werkgever om tot een goede afwikkeling te komen. Dit kan bijdragen aan een spoedige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  3. Vertel de werknemer tevens dat hij of zij altijd contact kan opnemen als er nog vragen zijn. Het is altijd raadzaam om goed contact te houden met je werknemer.


 6. Tot slot
  De beëindigingsovereenkomst heeft  veel voordelen en kan ook toegepast worden in tal van andere situaties. Het is aan te raden om juridisch advies in te winnen van een jurist van Claws bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst, zodat je goed geadviseerd dit beëindigingstraject in kunt gaan.
Geen reactie's

Geef een reactie